1. Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Versie 3.10.2022 Algemene voorwaarden van: Creditchecken te Rijswijk hierna te noemen: Creditchecken

1 Algemeen Deel Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de onderstaande termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Creditchecken: Creditchecken, en kantoorhoudende te Rijswijk .

De opdrachtgever: De opdrachtgever van Creditchecken, zijnde iedere (rechts)persoon die met Creditchecken een overeenkomst heeft gesloten, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n), rechtsopvolger(s) en erfgena(a)m(en).

Afnemer: De (rechts)persoon ten behoeve van wie de opdrachtgever heeft bedongen dat die (rechts)persoon van de producten en/of diensten van Creditchecken gebruik mag maken. De hiermee door de afnemer verbruikte diensten komen ten laste van de opdrachtgever. Alle overige contractueel verschuldigde kosten worden aan de afnemer in rekening gebracht. Schriftelijk kunnen ter zake afwijkende afspraken worden gemaakt. Overeenkomst: De overeenkomst tot het leveren van specifieke producten en / of diensten door CREDITCHECKEN aan de opdrachtgever.

Prijzen: De prijzen worden, tenzij anders aangegeven, uitgedrukt in euro tekens.

Artikel 2 Algemeen 2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Creditchecken en de opdrachtgever waarop Creditchecken deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen in de overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken;

2.2 Bij deze algemene voorwaarden zijn aanvullende voorwaarden gevoegd betreffende de door Creditchecken te leveren specifieke producten of diensten. De aanvullende voorwaarden worden geacht onderdeel uit te maken van de algemene voorwaarden. Indien inhoud en strekking van de aanvullende voorwaarden afwijken van de algemene voorwaarden geldt, dat voor de levering van het desbetreffende product of de desbetreffende dienst de inhoud en strekking van de aanvullende voorwaarden voorrang hebben op de algemene voorwaarden;

2.3 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met CREDITCHECKEN, wanneer door CREDITCHECKEN bij de uitvoering ervan derden worden ingeschakeld;

2.4 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen;

2.5 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen;

2.6 Indien één of meerdere van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. CREDITCHECKEN en de opdrachtgever zullen alsdan nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, c.q. vernietigde bepalingen overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3

Aanbiedingen en offertes

3.1 De door CREDITCHECKEN gemaakte offertes hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij schriftelijk anders is aangegeven. CREDITCHECKEN is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven;

3.2 Een opdracht van de opdrachtgever aan CREDITCHECKEN, waaraan geen aanbieding of offerte van CREDITCHECKEN is voorafgegaan, bindt CREDITCHECKEN niet eerder dan na haar schriftelijke bevestiging;

3.3 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven;

3.4 Indien de aanvaarding afwijkt van de offerte, is CREDITCHECKEN daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij CREDITCHECKEN schriftelijk anders aangeeft;

3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht CREDITCHECKEN niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs;

3.6 Aan aanbiedingen of offertes als bedoeld in artikel 3.1 kunnen zonder dat binnen de geldigheidsduur van 30 dagen aanvaarding door de opdrachtgever heeft plaatsgevonden door de opdrachtgever geen rechten worden ontleend; 3.7 CREDITCHECKEN is te allen tijde gerechtigd een opdracht zonder opgave van redenen te weigeren.

Artikel 4

Uitvoering van de overeenkomst

4.1 CREDITCHECKEN zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen die aan een redelijk en bekwaam handelende opdrachtnemer kunnen worden gesteld uitvoeren. Voorts zal CREDITCHECKEN met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst in alle opzichten de grootst mogelijke discretie betrachten;

4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft CREDITCHECKEN het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, waarvan de kosten aan de opdrachtgever zullen worden kenbaar gemaakt en doorberekend;

4.3 Indien CREDITCHECKEN van een afnemer een opdracht ontvangt tot het leveren van producten of diensten, wordt de opdracht overeenkomstig de voor de opdrachtgever geldende algemene voorwaarden en prijzen uitgevoerd. Indien CREDITCHECKEN een opdracht ontvangt van een afnemer, is de opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen die voorvloeien uit die opdracht. Tevens is de opdrachtgever alsdan gehouden aan alle uit de opdracht voortvloeiende verplichtingen jegens CREDITCHECKEN te voldoen, als ware de opdracht door de opdrachtgever ver-strekt. De opdrachtgever is voorts gehouden CREDITCHECKEN duidelijke instruc-ties te verschaffen ter zake het verstrekken van opdrachten aan CREDITCHECKEN door afnemers. Alvorens door CREDITCHECKEN uitvoering zal worden gegeven aan de opdracht van de afnemer, dient de opdrachtgever in ieder geval kenbaar te maken op welke wijze deze zich jegens CREDITCHECKEN dient te iden-tificeren;

4.4 CREDITCHECKEN is gerechtigd vooruitbetaling door de opdrachtgever te verlangen en zal eerst gehouden zijn (verder) te presteren, nadat de opdrachtgever deze vooruitbetaling heeft voldaan;

4.5 In afwijking op het in het vorige lid van dit artikel bepaalde, kan CREDITCHECKEN met de opdrachtgever overeenkomen dat facturering geschiedt op basis van nacalculatie;

4.6 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan CREDITCHECKEN aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan CREDITCHECKEN worden verstrekt. Indien deze voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gege-vens niet tijdig door CREDITCHECKEN zijn ontvangen, heeft CREDITCHECKEN het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke prijzen aan de op-drachtgever in rekening te brengen;

4.7 CREDITCHECKEN is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat CREDITCHECKEN is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor CREDITCHECKEN zondermeer kenbaar was; 4.8 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan CREDITCHECKEN de uitvoering van onderdelen, die tot een volgende fase behoren, opschorten, totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd;

4.9 Indien door CREDITCHECKEN, of door haar ingeschakelde derden, in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever, of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten;

4.10 De opdrachtgever vrijwaart CREDITCHECKEN voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is;

4.11 Indien CREDITCHECKEN een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze steeds indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn en overschrijding van die termijn geeft de opdrachtgever nimmer recht op ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever CREDITCHECKEN schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 5

Wijziging van de overeenkomst

5.1 Indien vóór of tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen;

5.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. CREDITCHECKEN zal de opdrachtgever hiervan schriftelijk informeren;

5.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal CREDITCHECKEN de opdrachtgever hierover schriftelijk informeren;

5.4 Indien een vaste prijs is overeengekomen, zal CREDITCHECKEN schriftelijk aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van de vaste prijs tot gevolg heeft.

Artikel 6

Duur van de overeenkomst, verlenging en opzegging

6.1 Overeenkomsten tussen CREDITCHECKEN en de opdrachtgever worden steeds aangegaan voor de duur van tenminste één jaar, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen; 6.2 Opzegging van de overeenkomst kan alleen geschieden tegen het einde van de uitdrukkelijk dan wel stilzwijgend, overeenkomstig het bepaalde in lid 3 van dit artikel, overeengekomen contractstermijn, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand;

6.3 Heeft geen (tijdige) opzegging plaatsgehad, dan wordt de overeenkomst stilzwijgend voor een gelijke periode gecontinueerd;

6.4 Verlenging geschiedt steeds onder dezelfde voorwaarden en bepalingen, maar tegen de op het moment van verlenging geldende prijzen;

6.5 Inflatoire, economische, politieke of bedrijfsorganisatorische ontwikkelingen geven CREDITCHECKEN het recht de prijzen van producten of diensten die niet in pakketten worden gefactureerd bij (voortijdige) verlenging van de overeenkomst te verhogen. Dezelfde ontwikkelingen geven CREDITCHECKEN ook het recht lopende een overeenkomst haar prijzen te wijzigen. Alleen in dat laatste geval is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst binnen één maand na mededeling van de prijsverhoging te ontbinden, tenzij deze prijsverhoging voortvloeit uit wettelijk voorschrift. Bij gebrek aan ontbinding wordt de opdrachtgever geacht de prijsverhoging te hebben geaccepteerd.

Artikel 7 Pakketten 7.1 De opdrachtgever kan voor de honorering van de door hem van CREDITCHECKEN te betrekken producten en diensten bij overeenkomst een hoeveelheid pakketten aankopen en reserveren, welke pakketten een geldigheidsduur hebben die gelijk is aan de duur van de betreffende overeenkomst. Een overeenkomst tot aankoop en reservering van pakketten geldt voor tenminste één jaar en wordt tegen de dan geldende prijzen stilzwijgend voor een gelijke periode gecontinueerd, behoudens schrifte-lijke opzegging tenminste 1 maand vóór de expiratiedatum. Aangekochte pakketten welke niet tijdig zijn verbruikt, vervallen, tenzij lid 3 van dit ar-tikel van toepassing is. Restitutie van de aankoopprijs van vervallen pak-ketten is uitgesloten;

7.2 De overeenkomst tot aankoop en reservering van pakketten wordt voorts geacht voor een gelijke periode te zijn verlengd vanaf de dag waarop een opdracht aan CREDITCHECKEN wordt verstrekt, waarmee het voor de lopende overeenkomst aangekochte en gereserveerde aantal pakketten wordt overschreden. Verlenging geschiedt onder dezelfde voorwaarden en bepalingen, voor hetzelfde aantal pakketten als de voorgaande overeenkomst. Verlenging geldt tegen de dan geldende prijzen;

7.3 De aangekochte en gereserveerde pakketten worden vooraf door CREDITCHECKEN aan de opdrachtgever gefactureerd hetzij alle pakketten ineens, hetzij in een in de overeenkomst vastgelegd aantal termijnen. Betaling van deze facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum;

7.4 Indien automatische verlenging van de overeenkomst als bedoeld in de artikelen 7.1. en 7.2. in de overeenkomst expliciet is uitgesloten, worden de door de opdrachtgever wegens afgenomen producten en/of diensten verbruikte pakketten boven het aantal pakketten als bij over-eenkomst aangekocht en gereserveerd, achteraf aan de opdrachtgever in rekening gebracht op basis van de prijs per pakket zoals in de oor-spronkelijke overeenkomst vastgelegd;

7.5 Indien er vooraf pakketten zijn gereserveerd is het pakkettenverbruik op elk gewenst moment door de opdrachtgever online op de website van CREDITCHECKEN te raadplegen. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor eventuele overschrijding van het pakkettentegoed.

Artikel 8

Betaling, contractuele rente en incassokosten

8.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door CREDITCHECKEN aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op;

8.2 Wanneer CREDITCHECKEN ten behoeve van de opdrachtgever geïncasseerde gelden onder zich heeft, is zij gerechtigd haar eventuele nota’s ten laste van de opdrachtgever, uit welke oorzaak ook, met die gelden te verrekenen. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden geïnde gelden niet later afgedragen dan op de laatste werkdag van de maand volgend op de maand waarin in het betreffende incassodossier een (eind)afrekening ten behoeve van de opdrachtgever is opgemaakt;

8.3 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft met betaling binnen de termijn van 14 dagen, is hij van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke han-delsrente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf de verzuimdatum, tot het moment van volledige betaling;

8.4 Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor zijn rekening. In ieder geval is opdrachtgever alsdan 15% incassokosten, berekend over de vordering in hoofdsom, verschuldigd;

8.5 Indien CREDITCHECKEN hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking;

8.6 De opdrachtgever is nimmer gerechtigd facturen in termijnen te betalen, tenzij CREDITCHECKEN daarin schriftelijk heeft toegestemd. Indien in de overeenkomst is vastgelegd dat het aantal aangekochte en gereser-veerde pakketten door CREDITCHECKEN zal worden gefactureerd in termijnen, zal deze facturatie geschieden op vastgestelde tijdstippen. Op het moment dat de pakketten van een gefactureerde termijn voortijdig zijn verbruikt, volgt direct facturatie van de volgende termijn. CREDITCHECKEN kan ook ten aan-zien van andere facturen, welke geen betrekking hebben op pakketten, schriftelijk toestemmen in betaling van de betreffende facturen in termij-nen. Deze termijnen worden niet afzonderlijk gefactureerd. Uitgangspunt blijft de oorspronkelijke factuur. Indien CREDITCHECKEN heeft ingestemd met betaling van de pakketten dan wel enig andere factuur in termijnen en de opdrachtgever met (tijdige) betaling van één der termijnen in gebreke blijft, zijn zowel het volledig saldo van de betreffende factuur, alle reeds gefactureerde en nog te factureren pakketten, alsmede al het overige hetgeen CREDITCHECKEN van de opdrachtgever te vorderen mocht hebben ineens opeisbaar. Alle nog te factureren pakketten worden dan als slottermijn ineens en volledig aan de opdrachtgever in rekening gebracht en zijn door de opdrachtgever direct aan CREDITCHECKEN verschuldigd. CREDITCHECKEN is voorts gerechtigd tot opschorting en/of ontbinding van de overeenkomst.

Indien geen betaling in termijnen is overeengekomen, geldt eveneens dat bij het onbetaald laten van enige factuur van CREDITCHECKEN zowel het volledig saldo van de betreffende factuur, alsmede reeds gefactureerde en nog te factureren pakketten, alsmede al het overige hetgeen eisers van de opdrachtgever te vorderen mocht hebben ineens opeisbaar zijn;

8.7 Het is de opdrachtgever niet toegestaan betalingen op te schorten, dan wel zich te beroepen op korting of verrekening, c.q. compensatie;

8.8 In geval van liquidatie, faillissement, toelating van de opdrachtgever tot de schuldsaneringsregeling krachtens de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag ten laste van of surséance van betaling van de opdrachtgever, dan wel wanneer de opdrachtgever enige uit hoofde van de Wet, van de overeenkomst of van deze voorwaarden op hem rus-tende verplichting niet nakomt, zijn alle vorderingen van CREDITCHECKEN op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar;

8.9 CREDITCHECKEN heeft het recht door de opdrachtgever gedane betalingen in de eerste plaats in mindering te laten strekken van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Voorts kan CREDITCHECKEN, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. CREDITCHECKEN kan eveneens volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente, alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud 9.1 Alle door CREDITCHECKEN geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven haar eigendom, totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met CREDITCHECKEN gesloten overeenkomsten is nagekomen;

9.2 De opdrachtgever is niet bevoegd onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden, noch op enige andere wijze te bezwaren;

9.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de opdrachtgever verplicht CREDITCHECKEN daarvan zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen;

9.4 De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken tegen brand-, ontploffings- en waterschade en diefstal te verzekeren en verzekerd te houden, en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan CREDITCHECKEN ter inzage te geven;

9.5 Voor het geval CREDITCHECKEN haar in dit artikel aangeduide eigendoms-voorbehoud wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu voor als dan onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan CREDITCHECKEN of door deze aan te wijzen derden, om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van CREDITCHECKEN zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 10

Onderzoek en reclames

10.1 Klachten over geleverde diensten of producten, de door CREDITCHECKEN gevoerde administratie waaronder de pakkettenadministratie en de facturen, behoeven door CREDITCHECKEN slechts in behandeling te worden genomen indien deze klachten schriftelijk zijn ingediend binnen 30 dagen na de factuurdatum, respectievelijk het verstrijken van de maand waarin de omstreden diensten of producten zijn geleverd, of waarin het omstreden aantal pakketten is verbruikt. De schriftelijke klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat CREDITCHECKEN in staat wordt gesteld adequaat te reageren;

10.2 De opdrachtgever is gehouden geleverde stoffelijke zaken bij aflevering/ontvangst te controleren en eventuele zichtbare gebreken direct schriftelijk aan CREDITCHECKEN te melden. Niet-zichtbare gebreken dienen binnen 5 dagen na ontdekking te worden gemeld. Retournering van geleverde zaken kan slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van CREDITCHECKEN plaatshebben en onder door haar te bepalen voorwaarden;

10.3 Na het verstrijken van voormelde termijnen worden reclames door CREDITCHECKEN niet meer in behandeling genomen en wordt de opdrachtgever geacht de geleverde diensten en/of producten, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd.

Artikel 11

Opschorting en ontbinding

11.1 CREDITCHECKEN is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

• de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt; • na het sluiten van de overeenkomst aan CREDITCHECKEN ter kennis gekomen omstandigheden haar goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen;

• ingeval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;

• de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

11.2 Voorts is CREDITCHECKEN bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn, dat van haar onmogelijk, of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, langer nakoming van de overeenkomst niet kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins zodanige omstandigheden voordoen, dat van haar in redelijkheid geen ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst mag worden verwacht;

11.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn alle vorderingen van CREDITCHECKEN op de opdrachtgever direct opeisbaar, inclusief de slottermijn betreffende de nog niet gefactureerde pakketten als bedoeld in artikel 8.6. Indien CREDITCHECKEN de nakoming van haar verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst;

11.4 Indien de overeenkomst door CREDITCHECKEN wordt ontbonden wegens feiten en omstandigheden als bedoeld in artikel 11.2. en deze ontbinding niet aan de opdrachtgever is te wijten, is CREDITCHECKEN gehouden het alsdan niet gebruikte deel van de vooraf aangekochte en betaalde pakketten aan de opdrachtgever te restitueren, tenzij de opdrachtgever niet aan al zijn verplichtingen jegens CREDITCHECKEN heeft voldaan en/of jegens CREDITCHECKEN geen recht heeft op verrekening;

11.5 CREDITCHECKEN behoudt ingeval van opschorting en ontbinding steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12 Aansprakelijkheid 12.1 CREDITCHECKEN is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het door CREDITCHECKEN of haar medewerkers niet in acht nemen van de zorgvuldigheid, deskundigheid en de bekwaamheid, waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat CREDITCHECKEN voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan zes maanden hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het factuurbedrag over de laatste zes maanden; 12.2 Eventuele aanspraken van de opdrachtgever, in de hierboven bedoelde zin, dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn recht op vergoeding van schade heeft verwerkt;

12.3 Onder (directe) schade wordt uitsluitend verstaan:

• de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden;

• de eventuele, redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van CREDITCHECKEN aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan CREDITCHECKEN toegerekend kan worden;

• de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade, als bedoeld in deze algemene voorwaarden;

12.4 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van CREDITCHECKEN of haar ondergeschikten;

12.5 CREDITCHECKEN is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade aan de goede naam en eer van personen, zowel bij de opdrachtgever als bij derden.

Artikel 13 Vrijwaringen 13.1 De opdrachtgever vrijwaart CREDITCHECKEN voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte en bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte materialen of gegevens;

13.2 Indien de opdrachtgever aan CREDITCHECKEN informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert hij dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 14

Risico-overgang

14.1 Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de opdrachtgever over op het moment waarop die zaken juridisch en/of feitelijk aan de opdrachtgever worden

geleverd en daarmee in de macht van de opdrachtgever of van een door hem aan te wijzen derde worden gebracht. Artikel 15 Overmacht 15.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt;

15.2 Naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begre-pen, wordt in deze algemene voorwaarden onder overmacht verstaan: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop CREDITCHECKEN geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van CREDITCHECKEN worden daaronder begrepen;

15.3 CREDITCHECKEN heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat zij haar verplichtingen had moeten nakomen;

15.4 Partijen kunnen de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten gedurende de periode dat de overmacht voortduurt. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder van partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij;

15.5 Voor zoveel CREDITCHECKEN ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen, respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is zij gerechtigd het reeds nagekomen, respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als had deze betrekking op een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 16 Geheimhouding 16.1 In aanvulling op artikel 4 lid 1 geldt dat partijen verplicht zijn tot ge-heimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij, in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron, hebben verkregen. Alle informatie geldt als vertrouwelijk, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven;

16.2 Indien CREDITCHECKEN op grond van een wettelijke bepaling of een rech-terlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan, door de Wet of de bevoegde rechter, aangewezen derden te verstrekken en zij zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk, dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is CREDITCHECKEN jegens de opdrachtgever niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan;

16.3 De wederzijdse verplichting tot geheimhouding duurt ook na beëindiging van de overeenkomst voort. Artikel 17

Intellectuele eigendom en auteursrechten

17.1 Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt CREDITCHECKEN zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet;

17.2 Alle door CREDITCHECKEN verstrekte bescheiden, gegevens, materialen en dergelijke in welke uitingsvorm of verschijningsvorm dan ook zijn uitslui-tend bestemd om door de opdrachtgever te worden gebruikt en mogen door hem niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CREDITCHECKEN worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte bescheiden, gegevens, materialen en dergelijke anders voortvloeit;

17.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt CREDITCHECKEN het recht de, door en bij de uitvoering van haar werkzaamheden, verkregen informatie in haar databases op te nemen en verworven kennis voor an-dere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke ge-gevens ter kennis van derden worden gebracht;

17.4 De opdrachtgever garandeert te allen tijde dat het gebruik van door hem verstrekte gegevens, of anderszins, CREDITCHECKEN niet in strijd zal brengen met wettelijke voorschriften of beschermde rechten van derden.

Voorts vrijwaart hij CREDITCHECKEN volledig voor alle directe en indirecte gevol-gen van aanspraken, welke derden geldend zouden kunnen maken uit hoofde van schending van deze garantie;

17.5 CREDITCHECKEN vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken wegens beweerdelijk door haar gepleegde inbreuk op eigendomsrechten van derden, mits dergelijke aanspraken van derden haar direct schriftelijk gemeld worden en de opdrachtgever alle noodzakelijke medewerking verleent in het kader van door CREDITCHECKEN te ondernemen (tegen)actie(s).

Artikel 18

Niet-overname van personeel

18.1 Behoudens toestemming van CREDITCHECKEN zal de opdrachtgever gedurende de looptijd van de overeenkomst, alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze medewerkers van CREDITCHECKEN voor zich laten werken. Dit geldt tevens voor ondernemingen waarop CREDITCHECKEN ter uitvoering van een overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 19 Kortingen 19.1 Kortingen, van welke aard ook, gelden slechts voor de lopende contractperiode en onder voorwaarde van stipte nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever. Blijft stipte nakoming achterwege, dan vervallen alle (eventueel) verleende kortingen en is de opdrachtgever aan CREDITCHECKEN de bruto prijzen verschuldigd.

Artikel 20 Geschillen 20.1 Van geschillen, daaronder begrepen geschillen die slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, is bij uitsluiting de rechter in de vestigingsplaats van CREDITCHECKEN bevoegd kennis te nemen. Niettemin heeft CREDITCHECKEN het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 21 Toepasselijk recht 21.1 Op elke overeenkomst tussen CREDITCHECKEN en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 22

Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

22.1 Wijzigingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn voor de opdrachtgever bindend vanaf één maand na kennisgeving van de wijziging of aanvulling aan de opdrachtgever.

2 Aanvullende voorwaarden Bedrijfsinformatie

1.1 Onder geen enkele omstandigheid zal de opdrachtgever van CREDITCHECKEN verlangen aan haar of aan derden de bronnen te noemen waaruit CREDITCHECKEN gegevens heeft geput. Het staat de opdrachtgever, in het algemeen, niet vrij om van CREDITCHECKEN een toelichting te vorderen op de wijze waarop CREDITCHECKEN heeft gemeend aan een aanvaarde opdracht te moeten voldoen, dan wel te verlangen dat CREDITCHECKEN voor wat betreft in een rapport neergelegde conclusies, opties en bevindingen, meer argumentatie geeft dan zij noodzakelijk acht. De opdrachtgever garandeert dat derden die hij van door CREDITCHECKEN verstrekte gegevens op de hoogte heeft gesteld, zich jegens CREDITCHECKEN zullen gedragen overeenkomstig het gestelde in dit artikel; 1.2 Hoewel CREDITCHECKEN ernaar streeft altijd een kwalitatief hoogwaardige, volledig beschikbare service te verlenen, worden de Service en de diensten van Partners toch verschaft op “basis van beschikbaarheid” zonder enigerlei garantie, uitdrukkelijk dan wel stilzwijgend.

CREDITCHECKEN verstrekt u met name geen garantie of waarborg met betrekking tot de inhoud van de Service. Hoewel CREDITCHECKEN ernaar streeft de juistheid en kwaliteit van de Service te waarborgen, kan de informatie onjuist of verouderd zijn. Ieder gebruik van de Service door U is dan ook op eigen risico. 1.3 Kosten verbonden aan het bewerken van door de opdrachtgever aan CREDITCHECKEN ter verwerking verstrekte gegevens, of verbonden aan de overdracht van gegevens door CREDITCHECKEN aan de opdrachtgever, mogen aan de opdrachtgever worden doorberekend. Het ten behoeve van de opdrachtgever vermelden, groeperen en op informatiedragers plaatsen van gegevens, alsmede de kosten van de gebruikte informatiedragers, mogen eveneens aan de opdrachtgever worden doorberekend.

3 Aanvullende voorwaarden Debiteurenbeheer

1.1 CREDITCHECKEN is niet verplicht in een (debiteurenbeheer) traject of de daarbij behorende correspondentie, door de opdrachtgever gewenste veranderingen en/of toevoegingen aan te brengen; 1.2 Wanneer CREDITCHECKEN niettemin (debiteurenbeheer) traject(en) en/of correspondentie geheel of gedeeltelijk aan de wensen van de opdrachtgever aanpast, zal zij de daaraan verbonden kosten aan de opdrachtgever in rekening brengen. Over de hoogte van die kosten zal CREDITCHECKEN de opdrachtgever van tevoren informeren.

4 Aanvullende voorwaarden Incasso

1.1 In het kader van door de opdrachtgever aan CREDITCHECKEN te verstrekken incasso- opdrachten zal CREDITCHECKEN zich naar beste vermogen inspannen om te komen tot incassering van de door de opdrachtgever ter incasso aangeboden vordering. In het kader van de door de opdrachtgever te verstrekken incasso-opdrachten gaat CREDITCHECKEN als volgt te werk:
  1. CREDITCHECKEN wendt zich binnen 5 dagen na acceptatie van de incasso-opdracht tot de debiteur van de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders met de opdrachtgever wordt overeengekomen;

  1. na acceptatie van de incasso-opdracht door CREDITCHECKEN, onthoudt de opdrachtgever zich zoveel mogelijk van contact met de debiteur betreffende de aan CREDITCHECKEN ter incasso uitbestede vordering en verwijst zij de debiteur naar CREDITCHECKEN daar waar het betreft de ter incasso uitbestede vordering;

  1. de opdrachtgever zal niet eerder dan na overleg met CREDITCHECKEN komen tot afspraken met de debiteur betreffende de aan CREDITCHECKEN ter incasso aangeboden vordering;

  1. desgevraagd ontvangt de opdrachtgever van CREDITCHECKEN alle inlichtingen over de voortgang respectievelijk door CREDITCHECKEN verrichte werkzaamheden in het kader van de aan CREDITCHECKEN verstrekte incasso-opdracht;

1.2 Tenzij vooraf uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt een incasso- opdracht tevens beschouwd als een machtiging tot het treffen van alle maatregelen die CREDITCHECKEN voor een effectieve incasso nuttig voorkomt, rechtsmaatregelen inbegrepen. Deze machtiging houdt onder meer in:

• het zowel schriftelijk als telefonisch benaderen van de debiteur;

• het aan de debiteur in rekening brengen van rente en kosten;

• het ontvangen van gelden;

• het treffen van betalingsregelingen;

• het treffen van rechtsmaatregelen, waaronder tevens wordt verstaan de inschakeling van Nederlandse of buitenlandse derden (deurwaarders, advocaten, juristen, informatiebureau’s etc.);

1.3 CREDITCHECKEN zal zich in de uitvoering van opdrachten bedienen van de wettelijk toegestane middelen met inachtneming van de in de maat-schappij aanvaarde zorgvuldigheidsnormen; 1.4 CREDITCHECKEN levert een inspanningsverplichting en mitsdien geen verplichting tot het behalen van een resultaat; 1.5 De opdrachtgever verplicht zich bij de opdracht, dan wel op verzoek, alle noodzakelijke en wenselijke gegevens en bewijsstukken ter hand te stellen van CREDITCHECKEN, zoals onderliggende contracten, facturen en cor-respondentie, alsook de NAW-gegevens van debiteur. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van alle in het kader van de incasso-opdracht aan CREDITCHECKEN verstrekte gegevens. Indien de opdrachtgever het in dit lid bepaalde niet in acht neemt, is CREDITCHECKEN gerechtigd de opdracht te weigeren, terug te geven of op te schorten. De door CREDITCHECKEN gemaakte kosten als gevolg van de nalatigheid van de opdrachtgever, komen volgens de gebruikelijk tarieven voor rekening van de opdrachtgever. CREDITCHECKEN is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens; 1.6 CREDITCHECKEN heeft het recht om opdrachten geheel of gedeeltelijk te retourneren wegens oninbaarheid of wegens het ontbreken van verhaals-mogelijkheden, zulks naar eigen inzicht van CREDITCHECKEN; 1.7 De opdrachtgever ontvangt elk kwartaal schriftelijke voortgangsrapportage over de incasso-opdracht, tenzij schriftelijk anders overeengekomen; 1.8 CREDITCHECKEN is gerechtigd om bij haar dienstverlening gebruik te maken van de diensten van Nederlandse of buitenlandse derden (deurwaarders, advocaten, juristen, informatiebureaus etc.). Kosten van deze derden, in de buitengerechtelijke fase, zijn voor rekening van de debiteur van de opdrachtgever; Indien de hier bedoelde kosten niet op die debiteur kunnen worden verhaald, worden deze kosten niet in rekening gebracht bij de opdrachtgever; 1.9 CREDITCHECKEN verhoogt de door de opdrachtgever opgegeven hoofdsom met: • dossierkosten ten bedrage van maximaal € 25;

• behandelingskosten;

• eventueel gemaakte informatiekosten;

• de contractueel overeengekomen vertragingsrente dan wel de wettelijke (handels)rente;

• de contractueel overeengekomen buitengerechtelijke incassokosten dan wel de buitengerechtelijke incassokosten conform het NOvA tarief (welk tarief is gepubliceerd op de website van CREDITCHECKEN www.CREDITCHECKEN.nl) voor die zaken welke behoren tot de competentie van de sector Civiel van de Rechtbank, respectievelijk de buitengerechtelijke incassokosten berekend overeenkomstig de (door de sector Kanton van de Rechtbank gehanteerde) staffel overeenkomstig het rapport VoorWerk II voor die zaken welke behoren tot de competentie sector Kanton van de Rechtbank;

1.10 De kosten van een gerechtelijke procedure, waaronder advocaatkosten, deurwaarderskosten, griffierechten, salaris gemachtigde/ procesadvocaat etc., alsmede de kosten verbonden aan de executie (tenuit-voerlegging) van een in rechte verkregen titel worden zoveel mogelijk verhaald op de debiteur van de opdrachtgever. Indien de hier bedoelde kosten niet op die debiteur kunnen worden verhaald, worden deze kosten in rekening gebracht bij de opdrachtgever; 1.11 Alle opdrachten worden beheerst door de tarieven als opgenomen in de tarievenlijsten, aanbiedingen en offertes van CREDITCHECKEN. CREDITCHECKEN behoudt zich het recht voor tarieven te wijzigen, hetgeen tevens van toepassing is op lopende opdrachten; 1.12 Het tarief voor een incassobehandeling is opgebouwd uit de behandelingskosten van het minnelijke traject, het provisiepercentage conform het tarievenoverzicht, en eventueel de behandelingskosten van het juridi-sche traject; 1.13 De behandelingskosten zijn uitgedrukt in pakketten en dekken de kosten van de minnelijke behandeling van een incassodossier door CREDITCHECKEN, het inwinnen van (verhaals-)informaties, alsmede de kosten van door CREDITCHECKEN zelf verrichte juridisch gekwalificeerde advieswerk-zaamheden. Overige door CREDITCHECKEN verrichte juridische werkzaamheden worden niet gedekt door de behandelingskosten en worden afzonderlijk aan de opdrachtgever in rekening gebracht overeenkomstig het geldende (uur-)tarief. De beoordeling van de noodzaak tot inschakeling van juri-disch gekwalificeerde medewerkers ligt uitsluitend bij CREDITCHECKEN; 1.14 Provisie is verschuldigd over iedere betaling welke is gedaan nadat CREDITCHECKEN heeft bevestigd een incasso-opdracht in behandeling te hebben genomen, waarbij de datum van deze bevestiging bepalend is. Bij teruggave van goederen of het in betaling geven daarvan, is de helft van de normale provisie verschuldigd, te berekenen bover de oorspronkelijke factuurwaarde; 1.15 Indien de opdrachtgever een in behandeling genomen vordering alsnog zelf regelt of incasseert, de acties van CREDITCHECKEN belemmert of de opdracht terugneemt, is provisie verschuldigd over het volledige bedrag van de vordering zoals deze ter incasso is ingediend, naast de gemaakte gerechts- en executiekosten en de kosten van door CREDITCHECKEN verrichte juridische werkzaamheden; 1.16 Er is sprake van een betaling door de debiteur wanneer de debiteur de vordering geheel of gedeeltelijk aan de opdrachtgever, aan CREDITCHECKEN of aan een door CREDITCHECKEN ingeschakelde derde heeft voldaan. Met een betaling wordt gelijkgesteld een tegenprestatie, een compensatie, een kwijtschelding, een creditering en een retourlevering van goederen; 1.17 Rechtstreekse betalingen door de debiteur aan de opdrachtgever dienen terstond door de opdrachtgever aan CREDITCHECKEN te worden gemeld; 1.18 Indien de opdrachtgever een aan CREDITCHECKEN ter incasso opgedragen vordering 14 of meer dagen na de datum van opdrachtverstrekking terugneemt, omdat is gebleken dat vóór de opdrachtverstrekking reeds gehele of gedeeltelijke betaling plaatsvond, is hij over het volledige bedrag van de vordering aan CREDITCHECKEN een vergoeding verschuldigd van 25% van de overeengekomen incassoprovisie; 1.19 Ingeval van opzegging van de overeenkomst wordt de behandeling van nog lopende incasso-opdrachten tegen de op dat moment geldende tarieven en voorwaarden voortgezet, één en ander onverminderd het recht van CREDITCHECKEN om haar activiteiten te staken; 1.20 Voor vorderingen, welke overeenkomstig de speciale tariefafspraak Juridisch Traject door CREDITCHECKEN in handen van een deurwaarder zijn gesteld en waarvan geen betaling wordt verkregen, worden uitsluitend de dossierkosten van die deurwaarder en het door deze voorgeschoten griffi e-recht aan de opdrachtgever doorberekend; 1.21 CREDITCHECKEN is gerechtigd om in het kader van een (individuele) incasso-procedure een kostenvoorschot jegens de opdrachtgever te bedingen, welk voorschot bij de afwikkeling van de opdracht zal worden verrekend. CREDITCHECKEN is tevens gerechtigd aan haar in het kader van de incasso-Opdracht door derden in rekening gebrachte kosten tussentijds aan de opdrachtgever in rekening te brengen; 1.22 De door CREDITCHECKEN ten gunste van de opdrachtgever strekkende ont-vangen gelden, worden door CREDITCHECKEN in depot gehouden totdat de alge-hele betaling van de vordering heeft plaatsgevonden of totdat CREDITCHECKEN besluit tot het doen van een tussentijdse afdracht, alles onder verreke-ning van aan CREDITCHECKEN toekomend honorarium en door CREDITCHECKEN gemaak- te en nog te maken kosten; 1.23 Over door CREDITCHECKEN ten behoeve van de opdrachtgever ontvangen gelden wordt geen rente vergoed; 1.24 Iedere betaling (aan de opdrachtgever of aan CREDITCHECKEN) in de zin van artikel 1.22 wordt in de eerste plaats aangewend ter voldoening van de aan CREDITCHECKEN toekomende provisie en gemaakte kosten; 1.25 Als tijdstip van betaling geldt de datum van bijschrijving op bank of postbankrekening. Zo nodig kan CREDITCHECKEN van de opdrachtgever overleg-ging van een dagafschrift van een betaling verlangen; 1.26 Tijdens de behandeling van de vordering ontstane koers- en/of om- rekeningsverschillen zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever; 1.27 De opdrachtgever ontvangt bij sluiting van het dossier een schrif-telijk financiële verantwoording. De opdrachtgever stemt er mee in, dat ingeschakelde derden door hen ten behoeve van de opdrachtgever geïn-casseerde gelden uitsluitend aan CREDITCHECKEN verantwoorden en afdragen;

5 Aanvullende voorwaarden Wachtwoord en Beveiliging

1.1. U zult zorg dragen voor geheimhouding van uw wachtwoord en accountgegevens en U draagt de volle verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die onder uw wachtwoord of op uw account plaatsvinden. U zult CREDITCHECKEN onmiddellijk op de hoogte stellen van enig onbevoegd gebruik van uw wachtwoord of account en belooft uw account na afloop van elke sessie af te sluiten.

6 Aanvullende voorwaarden Krediet Score

1.1. CREDITCHECKEN is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit of beschikbaarheid van de informatie die door de bronnen is samengesteld. Indien een dienst of informatie met betrekking tot Krediet Score geacht wordt in strijd te zijn met een wet of recht van derden, dan heeft CREDITCHECKEN het recht het desbetreffende materiaal te verwijderen zonder uw toestemming. CREDITCHECKEN is gerechtigd alle maatregelen te nemen die het bedrijf noodzakelijk acht om een eind te maken aan een dergelijke overtreding.

CREDITCHECKEN is niet aansprakelijk voor uw nalatigheid of misbruik van de Krediet Score of informatie van derden.

7 Aanvullende voorwaarden Fair Use Policy 1.1. CREDITCHECKEN hanteert een Fair Use Policy voor de “Unlimited” pakketten. Hier kan niet van afgeweken worden, tenzij schriftelijk toestemming van CREDITCHECKEN is verstrekt aan de opdrachtgever.